تبلیغات
آنجلز فرندز و وینکس - منو بنشناس
همه چیز در باره آنجلز فرندز و وینکس
سلام علییکم
به پروفایلمـــــــــــــــــ خیلیــــــــــــــ خوشــــــــــــــ اومدینــــــــــــــــ
نام:غزاله(لقب ها:راف-السا-تکنا-قزل آلا-غذا)
نام خانوادگیـــــــــــــــــــ :دوستــــــــــــــ ندارمـــــــــــ بگم
سن:13
ماهـــــــــــــــ:شهریور
روز:21
دوستانــــــــــــــــــــ:الهامـــــــــ-فاطمهــــــــــــــ-مهسا خره-
دوستانـــــــــ مجازیـــــــــــــ:غزلــــــــــــــــــــ-پانتهـــــــــــــــــ آ-ایناز
علاقه مند به:نیما(پسر همسایمونــــــــــــــــــــ)
افراد مورد علاقهــــــــــــــــــ:سعید معروفـــــــــــــــــ-بنیامینـــــــــــــــــ بهادریـــــــــــــــــــــ
غذای مورد علاقه:زرشکـــــــــــــــ پلو با مرغـــــــــــــــــــ
اهل فضای مجازی:کمـــــــــــــــ و بیشــــــــــــــــــــــ
بیکار:نچـــــــــــــــــــــــــــــ
نام مدرسهـــــــــــــــــ:دبیرستانـــــــــــــ نمونهـــــــــــــــــ دولتیــــــــــــــــــــ احمدیــــــــــــــ روشنــــــــــــــــــ
خرخونـــــــــــــ:از اسمـــــــــــ مدرسمــــــــــــــ معلومهـــــــــــــ که هستمــــــــــــــــــــ
بابایـــــــــــــ